เกี่ยวกับ

กรมการสารวัตรทหารบก (The Provost Marshal General's Department) เป็นกรมฝ่ายกิจการพิเศษขึ้นตรงต่อกองทัพบก มีหน้าที่วางแผน ประสานงาน กำกับการ เกี่ยวกับการรักษาระเบียบวินัย การจับกุมทหารที่กระทำความผิด การเรือนจำทหาร การรักษา ความปลอดภัย การจราจรในกิจการทหาร การฝึกและศึกษาวิชาเหล่าทหารสารวัตร การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาซึ่งอยู่ในอำนาจศาลทหาร การป้องกันและการวิจัยอาชญากรรมในกองทัพบก พิจารณาอำนวยการเกี่ยวกับ ทหารพลัดหน่วย เชลยศึก กำหนดหลักนิยม และทำตำราตลอดจนการฝึกและศึกษาของเหล่าทหารสารวัตร