เกี่ยวกับ

กรมการสารวัตรทหารบก (The Provost Marshal Generals Department) เป็นกรมฝ่ายกิจการพิเศษขึ้นตรงต่อกองทัพบกมีหน้าที่วางแผน ประสานงาน กำกับการ เกี่ยวกับการรักษาระเบียบวินัย การจับกุมทหารที่กระทำความผิด การเรือนจำทหารการรักษา ความปลอดภัย การจราจรในกิจการทหารการฝึกและศึกษาวิชาเหล่าทหารสารวัตร การสืบสวนสอบสวนคดีอาญาซึ่งอยู่ในอำนาจศาลทหาร การป้องกันและการวิจัยอาชญากรรมในกองทัพบกพิจารณาอำนวยการเกี่ยวกับ ทหารพลัดหน่วย เชลยศึก กำหนดหลักนิยม และทำตำราตลอดจนการฝึกและศึกษาของเหล่าทหารสารวัตร