เกี่ยวกับ

โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ (Sapphasitthiprasong Hospital) เป็นโรงพยาบาลศูนย์ ประจำจังหวัดอุบลราชธานี สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้บริการรักษาทั่วไปแก่ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและพื้นที่ใกล้เคียง และเป็นศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาระดับชั้นคลินิก ให้กับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยเป็นสถานพยาบาลที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ประทานของหม่อมเจ้าอุปลีสาณ ชุมพล และหม่อมเจ้ากมลีสาณ ชุมพล ซึ่งเป็นที่ดินตกทอดมาเป็นมรดกในบริเวณที่เรียกว่า "สวนโนนดง" ของพลตรีพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ ข้าหลวงต่างพระองค์สำเร็จราชการมณฑลลาวกาว (มณฑลอีสาน)