เกี่ยวกับ

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine)

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่3ตุลาคม2545ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวงทบวงกรม พ.ศ. 2545 และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขโดยได้โอนหน่วยงานสถาบันการแพทย์แผนไทยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและศูนย์ความร่วมมือการแพทย์ไทยจีนและศูนย์ประสานงานการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์ มารวมกันเป็นกรมใหม่ที่มีบทบาทในเรื่องงานพัฒนาวิชาการด้านการแพทย์แผนไทย    การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก