เกี่ยวกับ

โรงพยาบาลชลบุรี Chonburi Hospital

จังหวัดชลบุรี เริ่มมีโรงพยาบาลมาตั้งแต่ พ.ศ. 2462 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานี้ได้มีการเปลี่ยนสังกัด ย้ายสถานที่ตั้ง ขยายพื้นที่ เพิ่มอาคารต่างๆ ตลอดจนเพิ่มอัตรากำลังคุณภาพและปริมาณงานของโรงพยาบาลมาโดยตลอด ปี พ.ศ.2462 โรงพยาบาลชลบุรีตั้งอยู่ ณ ที่ดินชายทะเล ซึ่งปัจจุบันนี้อยู่ตรงสุดถนนโรงพยาบาลเก่าห่างจากที่ตั้งศาลากลางปัจจุบันประมาณ 800 เมตร สังกัดสุขาภิบาลในระยะแรกเริ่ม ในปีพ.ศ.2478 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองท้องถิ่นโดยการจัดให้มีเทศบาล โรงพยาบาลจึงย้ายมาสังกัดเทศบาลเมืองชลบุรี ด้วยเหตุที่โรงพยาบาลตั้งอยู่ในที่น้ำท่วมถึงอาคารต่างๆเป็นไม้จึงทรุดโทรมเร็วมากและงานบริการผู้ป่วยก็ขยายตัวมากขึ้น การซ่อมแซมอาคารหรือขยายอาคารเต็มไปด้วยความยากลำบาก จึงจำเป็นที่จะต้องย้ายโรงพยาบาลไปยังที่ตั้งใหม่ ดังนั้นในปีพ.ศ. 2483 โรงพยาบาลชลบุรีจึงย้ายมาตั้งยังสถานที่ตั้งในปัจจุบัน และย้ายสังกัดมาอยู่กระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ.2491 ในปัจจุบันโรงพยาบาลชลบุรีมีที่ดิน 54 ไร่ มีจุดประสงค์ในการให้บริการคนไข้อย่างมีประสิทธิ ภาพ ตลอดจนการให้การศึกษาแก่นักศึกษาแพทย์ พยาบาล และ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขต่างๆ ในฐานะโรงพยาบาลศูนย์ ตามแนวนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข