ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรมเลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 02-247-0901-19 โทรสาร 02-246-8526, 02-247-7217

เว็บไซต์ https://www.oncb.go.th