เกี่ยวกับ

กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม Department of Water Resources

กรมทรัพยากรน้ำ : ประวัติ

น้ำ จัดเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการดำรงชีวิตของมนุษย์ ซึ่งเคยมีให้ใช้ได้อย่างไม่จำกัดแต่หลายปีที่ผ่านมานี้หลายประเทศในโลกกลับต้องประสบกับปัญหาการขาดแคลนน้ำเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกการพัฒนาทางเศรษฐกิจและการทำลายระบบนิเวศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตัดไม้ทำลายป่าของมนุษย์จนทำให้เกิดภัยธรรมชาติในรูปแบบต่าง ๆ

การตระหนักถึงวิบัติภัยจากน้ำได้รับการกระตุ้นและปลุกกระแสความตื่นตัวทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยแม้ว่าปัญหาการขาดน้ำในประเทศไทยจะยังพอรับมือได้ แต่ นั่นก็ไม่ใช่เรื่องที่จะสามารถละเลยได้ต่อไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศซึ่งมีไม่น้อยกว่า32หน่วยงานได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น แต่นับวันปัญหาวิกฤตน้ำยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง ปราศจากนโยบายที่ชัดเจนและขาดการบูรณาการร่วมกัน

ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ จึงได้รับการจัดตั้งขึ้นตราระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการบริหารทรัพยากรน้ำแห่งชาติ พ.ศ. 2532เรียกโดยย่อว่ากทช.มีหน้าที่กำหนดนโยบายวางแผนงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาการใช้และการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่าง ๆ ในการบริหารทรัพยากรน้ำในประเทศไทย

สารอธิบดี

ตลอดเวลาที่ผ่านมาปัญหาวิกฤตน้ำทั้งปัญหาการขาดแคลนน้ำน้ำท่วมและน้ำเสียกลายเป็นปัญหาที่ทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น จากการเพิ่มขึ้นของประชากร การจัดการปัญหาดังกล่าว มีการดำเนินอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน โดยผ่านความรับผิดชอบของหลายหน่วยงาน

การตระหนักถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างจริงจังเริ่มปรากฏชัดเจนขึ้นเมื่อมีการกำหนดนโยบายน้ำแห่งชาติเมื่อพ.ศ. 2543ที่มุ่งเน้นการประสานการพัฒนาและการบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำร่วมกับทรัพยากรอื่นที่เกี่ยวข้อง ด้วยการคำนึงถึงส่วนของงานอย่างรอบด้านไม่เฉพาะผลกระทบ