ข้อมูลติดต่อ

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เลขที่ 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 5-6 ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม. 10400 โทรศัพท์ 0-2016-4888 โทรสาร 0-2016-4800

เว็บไซต์ http://www.studentloan.or.th/