เกี่ยวกับ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) Office of the Civil Service Commission (OCSC) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือเรียก โดยย่อว่า สำนักงาน ก.พ. เป็นองค์การกลางด้าน การบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน ภายใต้ระบบคุณธรรมทำหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนาข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีคุณภาพชีวิตและการทำงานที่ดี และพัฒนาระบบการ บริหารกำลังคนในราชการ ให้เป็นกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างมี ประสิทธิภาพ

สำนักงาน ก.พ. มีเครื่องหมายราชการ หรือ ตราสัญลักษณ์ ซึ่งได้ใช้มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2511 เป็นรูปช่อชัยพฤกษ์ ประกอบด้วยใบและดอก ตรงกลางดอกชัยพฤกษ์มีรัตนะแผ่รัศมีเป็นเกสร เป็นสัญลักษณ์ของปัญญารอบรู้ เบื้องบนมีพระมหาพิชัยมงกุฎของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

เบื้องล่างของภาพมีพุทธสุภาษิตภาษาบาลีว่า "ปญฺญา นรานํ รตนํ” แปลว่า ความรอบรู้เป็นแก้วสารพัดนึกของนรชน อันถือเป็นคติที่พึงยึดในการจัดระบบข้าราชการพลเรือน