ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทรศัพท์ +662- 561-2277

เว็[ไซต์ http://www.acfs.go.th/