เกี่ยวกับ

ศูนย์การบินทหารบก (Army Aviation Center)

  • แผนกการบิน ได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าตามลำดับจนกระทั่งแปรสภาพเป็นกรมทหารอากาศ เมื่อ๒๕ เมษายนพุทธศักราช ๒๔๗๘ และขาดการบังคับบัญชาจากกองทัพบกตั้งเวลานั้น การบินทหารบกได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งในปี พุทธศักราช ๒๔๙๕ เมื่อกองทัพบกได้อนุมัติให้จัดตั้ง แผนกวิชาการบินตรวจการณ์ ขึ้นในกองการศึกษา โรงเรียนทหารปืนใหญปฏิบัติภารกิจ ตรวจการณ์และปรับการยิงปืนใหญ่ ภารกิจทางธุรการ การติดต่อสื่อสาร และสนับสนุนการกระโดดร่ม
  • ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๕ โรงเรียนการบินทหารบก ได้แปรสภาพเป็น กรมการบินทหารบก หน่วยบินระดับกองร้อยบิน ที่กองทัพบกได้จัดตั้งไว้เดิมได้รับการปรับปรุงอัตราการจัดเป็น กองบิน และได้จัดตั้งกองบินปีกหมุนรวมทั้งได้บรรจุอากาศยานเข้าประจำการในกองบินต่างๆ เพิ่มเติมอีกจำนวนมาก
  • ในปี พุทธศักราช ๒๔๙๙ แผนกวิชาการบินตรวจการณ์ ได้แปรสภาพเป็น กองโรงเรียนการบิน ศูนย์การทหารปืนใหญ่ และในปี พุทธศักราช ๒๕๑๐ ได้แปรสภาพเป็น โรงเรียนการบินทหารบก
  • ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๕ โรงเรียนการบินทหารบก ได้แปรสภาพเป็น กรมการบินทหารบก หน่วยบินระดับกองร้อยบิน
  • ในที่สุด กรมการบินทหารบก ได้แปรสภาพเป็น ศูนย์การบินทหารบก เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายนพุทธศักราช ๒๕๒๐ และได้รับพระราชทานนามค่ายว่า ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ในเดือนตุลาคมปีเดียวกันนั้นเอง อีกทั้งยังให้การสนับสนุนในภารกิจการปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่สงครามซึ่งศูนย์การบินทหารบกมีขีดความสามารถในการ ให้ความช่วยเหลือค้นหา และกู้ภัยต่อผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อสนับสนุนส่วนราชการและองค์กรอื่นในการบรรเทาสาธารณภัย