เกี่ยวกับ

ศูนย์การบินทหารบก (Army Aviation Center)

แผนกการบิน” ได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้าตามลำดับจนกระทั่งแปรสภาพเป็น“กรมทหารอากาศ” เมื่อ ๒๕ เมษายน พุทธศักราช ๒๔๗๘ และขาดการบังคับบัญชาจากกองทัพบกตั้งเวลานั้น การบินทหารบกได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาอีกครั้งในปี พุทธศักราช ๒๔๙๕ เมื่อกองทัพบกได้อนุมัติให้จัดตั้ง“ แผนกวิชาการบินตรวจการณ์ ” ขึ้นในกองการศึกษา โรงเรียนทหารปืนใหญปฏิบัติภารกิจ ตรวจการณ์และปรับการยิงปืนใหญ่ ภารกิจทางธุรการ การติดต่อสื่อสาร และสนับสนุนการกระโดดร่ม ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๕ “ โรงเรียนการบินทหารบก ” ได้แปรสภาพเป็น “ กรมการบินทหารบก ” หน่วยบินระดับกองร้อยบิน ที่กองทัพบกได้จัดตั้งไว้เดิมได้รับการปรับปรุงอัตราการจัดเป็น “ กองบิน ” และได้จัดตั้งกองบินปีกหมุนรวมทั้งได้บรรจุอากาศยานเข้าประจำการในกองบินต่างๆ เพิ่มเติมอีกจำนวนมาก ในปี พุทธศักราช ๒๔๙๙ แผนกวิชาการบินตรวจการณ์ ได้แปรสภาพเป็น กองโรงเรียนการบิน ศูนย์การทหารปืนใหญ่ และในปี พุทธศักราช ๒๕๑๐ ได้แปรสภาพเป็น โรงเรียนการบินทหารบก ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๕ “ โรงเรียนการบินทหารบก ” ได้แปรสภาพเป็น “ กรมการบินทหารบก ” หน่วยบินระดับกองร้อยบิน ในที่สุด “ กรมการบินทหารบก ” ได้แปรสภาพเป็น “ ศูนย์การบินทหารบก ” เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายนพุทธศักราช ๒๕๒๐ และได้รับพระราชทานนามค่ายว่า “ ค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ” ในเดือนตุลาคมปีเดียวกันนั้นเอง อีกทั้งยังให้การสนับสนุนในภารกิจการปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่สงคราม ซึ่งศูนย์การบินทหารบกมีขีดความสามารถในการ ให้ความช่วยเหลือค้นหา และกู้ภัยต่อผู้ประสบภัยพิบัติ เพื่อสนับสนุนส่วนราชการและองค์กรอื่นในการบรรเทาสาธารณภัย