ข้อมูลติดต่อ

1032/355 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 66-0-2272-5741-4 โทรสาร 66-02272-5288 

เว็บไซต์ http://www.catc.or.th/