เกี่ยวกับ

กองพลทหารราบที่ 15 เมื่อ ๔ ม.ค.๔๗ เกิดเหตุการณ์ปล้นปืนที่กองพันพัฒนาที่ ๔ บ.ปิเหล็ง ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ ผบ.ทบ. ได้เสนอรัฐบาลจัดตั้งหน่วยทหารขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย แปรสภาพ จากหน่วย กองพลทหารราบที่ ๑๖ เป็น กองพลพัฒนาและพิทักษ์ทรัพยากร เมื่อ ๑ เม.ย.๔๘ มีที่ตั้งชั่วคราวอยู่ที่ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย ต.หนองแก อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต่อมาเมื่อ ๑ เม.ย.๕๐ ได้เปลี่ยนนามหน่วย จากเดิม กองพลพัฒนาและพิทักษ์ทรัพยากรเป็น กองพลทหารราบที่ ๑๕โดยให้ใช้ อจย.๗๒๑ เป็นอัตราการจัดยุทโธปกรณ์และปรับโครงสร้างเป็น พล.ร.เบา ( ประกอบด้วย กองบัญชาการกองพลและหน่วยส่วนฐาน, ๓ กรมทหารราบ และ ๑ กรมสนับสนุน ) หน่วยที่ชะลอการจัดตั้งจำนวน ๒ หน่วย คือกองร้อยบินกองพล และกองพันทหารขนส่งกรมสนับสนุนสำหรับ กรมทหารปืนใหญ่ไม่มีการจัดตั้ง ทั้งนี้กองทัพบกได้กำหนดให้ใช้การปรับโอนหน่วย ในกองทัพบกตามความจำเป็นทางยุทธการ