เกี่ยวกับ

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี(ภาษาอังกฤษ : Secretariat of the Prime Minister) เป็นส่วนราชการระดับกรมในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับราชการทางการเมืองของนายกรัฐมนตรี มีเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นข้าราชการการเมืองเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการ ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

บทบาทของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในทางปฏิบัติเปรียบเสมือนฝ่ายช่วยอำนวยการให้นายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้ารัฐบาลซึ่ง รวมถึงงานของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งข้าราชการการเมือง เช่น โฆษกสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาฯ เป็นต้น เพื่อช่วยงานของนายกรัฐมนตรี และมีสถานที่ทำงานที่ทำเนียบรัฐบาลเช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรี

การจัดตั้งสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในระยะเริ่มต้นภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองมี ฐานะเป็นหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่เลขานุการของนายกรัฐมนตรี ต่อมาได้เพิ่มบทบาทมากขึ้นและเปลี่ยนชื่อเป็น สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จนกระทั่งในปี พ.ศ. 2502 มีการเพิ่มอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น จึงได้แบ่งฝ่ายช่วยอำนายการของนายกรัฐมนตรีออกเป็นหน่วยงานระดับกรม 2 กรม คือ สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรีและสำนักบริหารของนายกรัฐมนตรี แต่ในปี พ.ศ. 2508 ได้ยุบรวมสำนักบริหาร ของนายกรัฐมนตรีไว้ในสำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี และเปลี่ยนชื่อเป็นสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 จนถึงปัจจุบัน

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี