เกี่ยวกับ

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ Directorate of Communications and Electronics

พ.ศ.๒๕๕๒ กองทัพอากาศพิจารณาปรับโครงสร้างการจัดส่วนราชการใหม่ เป็นการจัดแบบแนวระนาบ มีสายการบังคับบัญชาสั้นที่สุด กำหนด ผู้รับผิดชอบหรือเจ้าภาพที่ชัดเจน กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบให้เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติ โดยได้พิจารณารวมงานต่างๆ ในส่วนสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง กับการใช้กำลังทางอากาศไว้ในหน่วยเดียวกัน  ในลักษณะบูรณาการ    มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้    เพื่อให้กองทัพอากาศในอนาคตมีลักษณะเป็น Digital Air Force รวมงานในความรับผิดชอบของ กรมสื่อสารทหารอากาศ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ และงานบางส่วนของ กรมการลาดตระเวนทางอากาศ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสื่อสารทหารอากาศ และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ”  ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วน ราชการ กองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒  ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๙ ก ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ กำหนด ให้กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ กองทัพอากาศ มีหน้าที่วางแผนการปฏิบัติ อำนวยการ ประสานงาน ติดตาม กำกับการ พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์   กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์  มาตรวิทยา   และการพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม  ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์   มีเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ (อัตราพลอากาศโท)   เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ