เกี่ยวกับ

กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ Directorate of Communications and Electronics

พ.ศ.๒๕๕๒ กองทัพอากาศพิจารณาปรับโครงสร้างการจัดส่วนราชการใหม่ เป็นการจัดแบบแนวระนาบ มีสายการบังคับบัญชาสั้นที่สุด กำหนด
ผู้รับผิดชอบหรือเจ้าภาพที่ชัดเจน กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบให้เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัติ โดยได้พิจารณารวมงานต่างๆ ในส่วนสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้กำลังทางอากาศไว้ในหน่วยเดียวกัน ในลักษณะบูรณาการ มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ เพื่อให้กองทัพอากาศในอนาคตมีลักษณะเป็น Digital Air Force รวมงานในความรับผิดชอบของ กรมสื่อสารทหารอากาศ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ และงานบางส่วนของ
กรมการลาดตระเวนทางอากาศ ให้อยู่ในความรับผิดชอบของกรมสื่อสารทหารอากาศ และเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วน ราชการ กองทัพอากาศ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่ม ๑๒๖ ตอนที่ ๑๙ ก ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๒ โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๕๒ กำหนด ให้กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ เป็นหน่วยขึ้นตรงต่อ กองทัพอากาศ มีหน้าที่วางแผนการปฏิบัติ อำนวยการ ประสานงาน ติดตาม กำกับการ พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มาตรวิทยา และการพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม
ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ มีเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ (อัตราพลอากาศโท) เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ