เกี่ยวกับ

กรมกำลังพลทหารอากาศ (DIRECTORATE OF PERSONNEL)

๙ เมษายน ๒๔๘๐ กระทรวงกลาโหมได้ยกฐานะกรมทหารอากาศ ขึ้นเป็น กองทัพอากาศ ละเป็น หน่วยขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม การจัดส่วนราชการกองทัพอากาศในครั้งนี้ ได้ จัดตั้ง กรมเสนาธิการทหารอากาศขึ้นด้วย โดยมี ส่วนราชการขึ้นตรงกรมเสนาธิการทหารอากาศ ๔ หน่วย คือ แผนกที่ ๑, แผนกที่ ๒, แผนกที่ ๓ และแผนกที่ ๔ สำหรับแผนกที่ ๑ นั้น มีภารกิจ หน้าที่ ในการดำเนินกิจการด้านกำลังพลทั้งปวง ของกองทัพอากาศ โดยมี นาวาอากาศโท หลวงเทวฤทธิ์พันลึก (กาพย์ ทัตตานนท์ ต่อมาได้ เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศ) เป็นหัวหน้าแผนก คนแรก

๒๔ ธันวาคม ๒๔๙๕ กองทัพอากาศได้ปรับปรุงการจัดส่วนราชการใหม่ มีการยกฐานะหน่วย ขึ้นตรงของกรมเสนาธิการทหารอากาศ ขึ้นเป็นกรม โดยยกฐานะแผนกที่ ๑ ขึ้นเป็นกรมกำลังพลทหารอากาศ เมื่อแรกตั้งมี นาวาอากาศโทเอื้อน เขมะสิงคิ ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรักษาราชการผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศ ฝ่ายกำลังพล เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ ฉะนั้น วันที่ ๒๔ ธันวาคมของทุกปี ถือว่าเป็นวันสถาปนากรมกำลังพล ทหารอากาศ

๑ มกราคม ๒๔๙๘ มีการใช้อัตรา ทอ.๙๘ ได้ยกฐานะกรมเสนาธิการทหารอากาศเป็น กองบัญชาการกองทัพอากาศและเรียกตำแหน่งผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศฝ่าย กำลังพลในฐานะผู้บังคับบัญชาเป็นเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศ โดยมี พลอากาศตรี เอื้อน เขมะสิงคิ เป็นเจ้ากรมกำลังพลทหารอากาศคนแรก มีภารกิจหน้าที่วางแผน ออกคำสั่ง กำกับการและควบคุมในเรื่องการเตรียมพล การสัสดี การบรรจุ การเลื่อน ตำแหน่ง การปลด การย้ายตำแหน่ง การบำเหน็จบำนาญความชอบ การจัดระเบียบ การปกครอง การกำหนดอัตรากำลังพล และการบำรุงขวัญ กับมีหน้าที่ควบคุมตรวจ ตรากิจการในสายวิทยาการกำลังพล

๑๐ ธันวาคม ๒๕๐๖ มีการยกเลิกอัตรา ทอ.๙๘ และให้ใช้อัตรา ทอ.๐๖ ภารกิจของกรมกำลังพล ทหารอากาศยังคงเหมือนเดิม ไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง

๑๗ สิงหาคม ๒๕๒๐ มีการเปลี่ยนแปลงภารกิจกรมกำลังพลทหารอากาศใหม่ เป็นมีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ และดำเนินการเกี่ยวกับการเตรียมพล การสัสดี การบรรจุ การเลื่อน การย้าย ปลด การบำเหน็จความชอบ การเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ การจัดระเบียบ การปกครอง การสวัสดิการ การบำรุงขวัญกิจการกำลังพลอื่น ๆ กับมีหน้าที่ควบคุมตรวจตรากิจการในสายวิทยาการฝ่ายกำลังพล

๘ มีนาคม ๒๕๒๖ มีการย้ายกรมกำลังพลทหารอากาศ จากฝั่งทิศตะวันตกของสนามบิน ดอนเมือง ถนนวิภาวดีรังสิต มายังอาคารกองบัญชาการกองทัพอากาศฝั่งทิศตะวันออกเฉียงเหนือของสนามบิน ดอนเมืองถนนพหลโยธิน ในปัจจุบัน

๗ กรกฎาคม ๒๕๒๖ มีการ เปลี่ยนแปลงภารกิจกรมกำลังพลทหารอากาศ ใหม่ เป็นมีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ ควบคุมและ ดำเนินการเกี่ยวกับกำลังพล การสัสดี กับมี หน้าที่ให้การฝึก ศึกษา และควบคุมตรวจตรา กิจการ ในสายวิทยาการฝ่ายกำลังพล

๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ มีการยกเลิกอัตรา ทอ. ๐๖ และให้ใช้อัตรา ทอ.๓๙ โดยเปลี่ยนแปลงภารกิจ กรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นมีหน้าที่วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับการ ควบคุมเกี่ยวกับการฝึกศึกษาของ กองทัพอากาศ การสัสดี และการดำเนินการและพัฒนา เกี่ยวกับกิจการกำลังพล กับมีหน้าที่กำหนดแนวทาง ควบคุม และประเมินผลเกี่ยวกับการฝึกศึกษาและการตรวจตรา กิจการในสายวิทยาการด้านกำลังพล

๑ เมษายน ๒๕๕๒ มีการยกเลิกอัตรา ทอ.๓๙ และให้ใช้อัตรา ทอ.๕๒ มาจนถึงปัจจุบัน โดย เปลี่ยนแปลงภารกิจกรมกำลังพลทหารอากาศ เป็นมีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน ควบคุม กำกับการ พัฒนา และดำเนินการด้านกิจการกำลังพล การศึกษาของกองทัพอากาศ การกำลังพลสำรอง และการสัสดี กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการใน สายวิทยาการด้านกำลังพล

จะเห็นได้ว่า การจัดส่วนราชการกองทัพอากาศที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญแก่กิจการด้านกำลังพล เป็นอย่างมากถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงการจัดส่วนราชการกองทัพอากาศมาหลายครั้งก็ตาม แต่กรมกำลังพล ทหารอากาศ ก็ได้รับมอบหมายภารกิจ อำนาจหน้าที่ และมีขอบเขตความรับผิดชอบที่กว้างขวางขึ้นมาตามลำดับ