ข้อมูลติดต่อ

โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 445 ถ.ศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขต ราชเทวี กทม. 10400 โทร. (02) 640-9537 Email. [email protected]

เว็บไซต์ http://www.priest-hospital.go.th/