ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0-2940-5550 - 1, 0-2940-5553 - 4

เว็บไซต์ http://www.oae.go.th/