เกี่ยวกับ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร Office of Agricultural Economics

พ.ศ.2495 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง กองเศรษฐกิจการเกษตรและที่ดิน ขึ้นในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง แบ่งงานออกเป็น 2 แผนก คือ แผนกการใช้ที่ดิน และแผนกค้นคว้าและสถิติ

พ.ศ.2497 มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงชื่อ เป็น กองเศรษฐกิจการเกษตร แบ่งงานออกเป็น 3 แผนก คือ แผนกเศรษฐกิจการผลิต แผนกประมวลสถิติการเกษตรและแผนกสำรวจค้นคว้า

พ.ศ.2500 มีพระราชกฤษฎีกาปรับปรุงกองเศรษฐกิจการเกษตร โดยจัดตั้งแผนกเพิ่มอีก 2 แผนก คือ แผนกควบคุมโครงการและแผนกวิภาคผลิตผลเกษตรกรรม

พ.ศ.2515 มีประกาศคณะปฏิวัติปรับปรุงส่วนราชการ ในสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยแยก แผนกควบคุมโครงการ ออกจากกองเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อยกฐานะขึ้นเป็น กองแผนงาน พร้อมกับมีการกำหนดการแบ่งเขตเกษตรเศรษฐกิจของไทยออกเป็น 19 เขต

พ.ศ.2516 คณะรัฐมนตรีมีมติให้ตั้ง ศูนย์สถิติการเกษตร ขึ้นในกองเศรษฐกิจการเกษตร ทำหน้าที่ใน การเก็บรวบรวมข้อมูลทางเกษตรทุกชนิด

พ.ศ.2520 มีคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบ่งงานและจัดอัตรากำลังข้าราชการ ลูกจ้าง ในกองเศรษฐกิจการเกษตรใหม่ โดยแบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย คือ

 • ฝ่ายประสานงานเศรษฐกิจการเกษตร
 • ฝ่ายนโยบายและวางแผนพัฒนาการเกษตร
 • ฝ่ายวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
 • ศูนย์สถิติการเกษตร

24 มีนาคม 2522มีพระราชบัญญัติยกฐานะ กองเศรษฐกิจการเกษตรขึ้นเป็น สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้มีพระราชกฤษฎีกา แบ่งส่วนราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ออกเป็น 6 กอง ได้แก่

 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
 • กองประเมินผล
 • กองแผนงาน
 • กองวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
 • ศูนย์สถิติการเกษตร

พ.ศ.2530 คณะรัฐมนตรีมีมติให้แบ่งงานเขตเกษตรเศรษฐกิจออกเป็น 24 เขต

พ.ศ.2539 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยแบ่งเป็น 2 กอง 3 สำนัก ได้แก่

 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • กองประเมินผล
 • ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
 • สำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
 • สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

พ.ศ.2545 ปฏิรูประบบราชการและปรับปรุงโครงสร้างแบ่งส่วนราชการออกเป็น

 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • สำนักนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
 • สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร
 • ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
 • ศูนย์ประเมินผล
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1-9

พ.ศ.2557 ปฏิรูประบบราชการและปรับปรุงโครงสร้างแบ่งส่วนราชการออกเป็น

 • สำนักงานเลขานุการกรม
 • กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร
 • กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ
 • ศูนย์ประเมินผล
 • ศูนย์สารสนเทศการเกษตร
 • สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเขต 1-9
 • สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร