ข้อมูลติดต่อ

กรมการทหารสื่อสาร กองทัพบก ถนนพระราม 5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300 โทรศัพท์ 02 - 241 - 0404 - 7, 02 - 297 - 5200 ( ทบ.95200 ) โทรสาร. 02 - 297 - 5204

เว็บไซต์ http://signal.rta.mi.th/