เกี่ยวกับ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (Department of Health Service support)

ค่านิยม กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ “มุ่งมั่นด้วยใจ ใฝ่รู้สร้างสรรค์ ร่วมแรงใจกัน ยึดมั่นคุณธรรม นำจิตบริการ”

วิสัยทัศน์ กรมสนับสนุนบริการบริการสุขภาพ “เป็นองค์กรหลักคุ้มครองผู้บริโภคด้านระบบบริการสุขภาพเพื่อประชาชนมีสุขภาพดีอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมุ่งมั่น ส่งเสริม พัฒนาและอภิบาลระบบบริการสุขภาพให้ได้มาตรฐาน โดยสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อประชาชนสุขภาพดีและพึ่งพาตนเองได้

ประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : ส่งเสริมพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : ส่งเสริมพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีเครือข่ายในการจัดการสุขภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการบริการสุขภาพสู่มาตรฐานสากล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ