เกี่ยวกับ

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด(Thailandpost Distribution)

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) จัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของ ปณท. ตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งและกำกับดูแลบริษัทใ นเครือรัฐวิสาหกิจ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 ซึ่งจากหลักเกณฑ์การจัดตั้ง/ร่วมทุนบริษัทในเครือดังกล่าว ปณท.ดบ. ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 โดยมีทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท

บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าแบบครบวงจร ตามนโยบายดิจิตอล อีโคโนมี เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเติบโตของอีคอมเมิร์ซ ทำให้ความต้องการในกลุ่มธุรกิจขนส่งเพิ่มมากขึ้น ซึ่งบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการที่ครบวงจรมากขึ้น ยกระดับความสามารถการให้บริการเพื่อขยายสู่การขนส่งข้ามประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันให้บริการด้าน

  • กลุ่มยาและเวชภัณฑ์
  • อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และไอที
  • อีคอมเมิร์ซ
  • เมลออร์ดอร์
  • เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

การรับรองมาตรฐาน ISO

ในปี 2559 บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 (ดาวนโหลด Certificate) ระบบการบริหารงานคุณภาพ และ ISO 14001 (ดาวนโหลด Certificate) มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

การรับรองมาตรฐาน GSP และ GDP

บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ได้ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานที่ใช้หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการจัดเก็บยา GSP และหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการจัดส่งยา GDP ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2559