เกี่ยวกับ

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด(Thailandpost Distribution)

บริษัท ไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เป็นบริษัทในเครือของบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) จัดตั้งขึ้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการของ ปณท. ตามหลักเกณฑ์การจัดตั้งและกำกับดูแลบริษัทใ นเครือรัฐวิสาหกิจ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2550 ซึ่งจากหลักเกณฑ์การจัดตั้ง/ร่วมทุนบริษัทในเครือดังกล่าว ปณท.ดบ. ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2557 โดยมีทุนจดทะเบียน 350 ล้านบาท

บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด เป็นผู้ให้บริการขนส่งและกระจายสินค้าแบบครบวงจร ตามนโยบายดิจิตอล อีโคโนมี เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเติบโตของอีคอมเมิร์ซ ทำให้ความต้องการในกลุ่มธุรกิจขนส่งเพิ่มมากขึ้น ซึ่งบริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่นจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการที่ครบวงจรมากขึ้น ยกระดับความสามารถการให้บริการเพื่อขยายสู่การขนส่งข้ามประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

ปัจจุบันให้บริการด้าน

กลุ่มยาและเวชภัณฑ์ อุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และไอที อีคอมเมิร์ซ เมลออร์ดอร์ เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน

การรับรองมาตรฐาน ISO

ในปี 2559 บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001 (ดาวนโหลด Certificate) ระบบการบริหารงานคุณภาพ และ ISO 14001 (ดาวนโหลด Certificate) มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

การรับรองมาตรฐาน GSP และ GDP

บริษัทไปรษณีย์ไทยดิสทริบิวชั่น จำกัด ได้ได้ผ่านการรับรองมาตรฐานที่ใช้หลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการจัดเก็บยา GSP และหลักเกณฑ์วิธีการที่ดีในการจัดส่งยา GDP ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2559