เกี่ยวกับ

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร (Department of Education Bangkok Metropolitan Administration)

ก่อนจะมาเป็นตราเครื่องหมายกรุงเทพมหานคร

ตราสัญลักษณ์ของสำนักการศึกษา