เกี่ยวกับ

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก Royal Thai Army Nursing College

พ.ศ.๒๕๐๔ ฯพณฯจอมพล สฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำโครงการผลิตพยาบาลกองทัพบก

พ.ศ.๒๕๐๖ จัดตั้งโรงเรียนทางพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัยของกองทัพบก พร้อมอนุมัติจัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้ จ่ายตามโครงการ ตามหนังสือ ยก.ทบ. ลับ ที่ ๗๕๕/๐๖ ลง ๑๙ สิงหาคม ๒๕๐๖

วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก

ผู้ช่วยพยาบาลให้แก่หน่วยงานของกองทัพบก เพื่อสนับสนุนการบริการด้านส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคการรักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสุขภาพ วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เป็นสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแห่งเดียวของกองทัพบกที่ได้ผลิตนายทหารสัญญาบัตรวิชาชีพการพยาบาลและ

พ.ศ.๒๕๒๗ ยกวิทยฐานะเป็นวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก จัดเป็นหน่วยขึ้นตรงต่อศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก ได้มีการปรับปรุงอัตรากำลังพลใหม่เข้าไว้ในอัตราของวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก ตามคำสั่ง กองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๒๗๗/๒๗ เรื่อง แก้อัตรากองทัพบก ๒๕๐๖ (ครั้งที่ ๒๙) ลง ๘ พฤศจิกายน ๒๕๒๗

พ.ศ.๒๕๒๙ เป็นสถาบันสมทบมหาวิทยาลัยมหิดล ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การรับวิทยาลัยพยาบาล กองทัพบกเข้าสมทบในมหาวิทยาลัยมหิดล ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๒๙ นรพ.หลักสูตรพยาบาลศาสตร บัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก เมื่อสำเร็จการศึกษาได้รับพระราชทานปริญญาบัตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (พย.บ.) จากมหาวิทยาลัยมหิดล (ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๐๓ ตอนที่ ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๒๙)

พ.ศ.๒๕๓๒ ได้รับการรับรองหลักสูตรและสถาบันการศึกษาที่ทำการสอนและเปิดอบรมวิชาการพยาบาลและผดุงครรภ์ ตามข้อบังคับสภาการพยาบาลว่าด้วยการรับรอง สถาบันการศึกษาวิชาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ พ.ศ.๒๕๑๙ ณ วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๒ (ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๐๖ ตอนที่ ๔๗ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๓๒)

ทั้งในยามปกติและในยามสงคราม ให้แก่ทหาร ครอบครัว และประชาชนทั่วไป ได้มีการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่และหลักสูตรมาโดยตลอด