ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 69 หมู่ 1 ต.นครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000 055-706-555 055-706-518

เว็บไซต์ http://www.kpru.ac.th/