ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000Phone: +66 3527 6555 - 9 Fax.+66 3532 2076

เว็บไซต์ http://www.aru.ac.th/