เกี่ยวกับ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา (Department of Intellectual Property)

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2535 ภายใต้สังกัดกระทรวงพาณิชย์ โดยโอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของกรมทะบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องหมายการค้าและกฎหมายว่าด้วยสิทธิบัตร และของกรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามกฎหมายลิขสิทธิ์ มารวมอยู่ในหน่วยงานเดี่ยวกันภายใต้ "กรมทรัพย์สินทางปัญญา" กระทรวงพาณิชย์