ข้อมูลติดต่อ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 โทรศัพท์ 0-7431-7100 โทรสาร 0-7431-7123

เว็บไซต์ http://www.rmutsv.ac.th/