เกี่ยวกับ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ (Thammasat University Hospital)

การจัดตั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การจัดตั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯพระราชทานนามว่า “โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ” เริ่มก่อสร้างในสมัย ศาสตราจารย์ คุณหญิง นงเยาว์ ชัยเสรี เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จากแรงศรัทธาของทายาท ม.ร.ว.สุวพรรณ สนิทวงศ์ ธนาคารทหารไทย จำกัด มูลนิธิเพื่อโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประชาคมธรรมศาสตร์ ตลอดจนประชาชนทั่วไป โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธี วางศิลาฤกษม์ เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2529 และเปิดให้บริการประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2530 เพื่อถวายเป็น พระราชกุศลเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯทรงมีพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ จนกระทั่งในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2531 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ทรงประกอบพิธีเปิดโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติอย่างเป็นทางการโดยในระยะแรกมีเพียง 2 อาคารที่เปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนทั่วไป คือ อาคาร ม.ร.ว. สุวพรรณ สนิทวงศ์ เปิดให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอก และสำนักงานต่างๆ และอาคารธนาคารทหารไทย เปิดให้บริการรักษาพยาบาล สำหรับผู้ป่วยในทุกประเภท

ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ ในวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2533 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจึงถูกรวมเข้าเป็นส่วนหนึ่งของราชการซึ่งมีฐานะเทียบเท่าสถาน(ภาควิชา)ของคณะแพทยศาสตร์เช่นเดียวกับสถานวิทยาศาสตร์พรีคลินิกและสถานวิทยาศาสตร์ คลินิกโดยมีภารกิจในการให้บริการวิชาการทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนโดยทั่วไปและเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติภาคคลินิกของ คณะแพทยศาสตร์ด้วย 

บริการหลักและขอบเขตบริการ 

บริการหลัก (Main service) ระดับและขอบเขตบริการ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิชั้นสูงที่มีศักยภาพในการให้การรักษาได้ครบวงจรทุกสาขาวิชา รวมทั้ง เป็นที่รับส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่นๆ ให้บริการทั้งประเภทผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยฉุกเฉิน ในทุกสาขาโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่ของโรงพยาบาล มีภูมิลำเนาในจังหวัดปทุมธานี อยุธยา กรุงเทพฯและจังหวัดต่างๆ ในภาคกลางให้บริการผู้ป่วยของศูนย์ความเป็นเลิศต่างๆ เช่น ศูนย์โรคหัวใจ ศูนย์โรคหลอดเลือดสมอง ศูนย์อุบัติเหตุระดับหนึ่ง ศูนย์โรคตา ศูนย์บำบัดทดแทนไตครบวงจร เป็นต้น การดูแลกลุ่มผู้ป่วยเฉพาะ เช่น ผู้ป่วยเด็กโรคหืด การดูแลผู้ป่วยเบาหวาน เป็นต้น เป็นสถาบันการเรียนการสอน การวิจัย และฝึกปฏิบัติของนักศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ ได้แก่ นักศึกษาแพทย์ แพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้านทุกสาขา แพทย์ประจำบ้านต่อยอด รวมทั้งนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่น ๆ อาทิเช่นคณะพยาบาลศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ ตลอดจนสาขาวิชาอื่น เช่น คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ฯลฯ รวมถึงโรงเรียน และสถาบันต่าง ๆ ที่มาศึกษาดูงาน เป็นสถานพยาบาลปฐมภูมิ สถานพยาบาลประจำ สถานพยาบาลรับส่งต่อภายใต้โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าและสถานพยาบาลของผู้ประกันตนสำนักงานประกันสังคม