เกี่ยวกับ

โรงเรียนนายสิบทหารบก (Army Non Commissioned Office School)

ประวัติโรงเรียนนายสิบทหารบกเมื่อปี พ.ศ.๒๔๒๔พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโรงเรียนสำหรับให้การศึกษาแก่ผู้ที่จะเป็นนายร้อย นายสิบ ขึ้นในกรมมหาดเล็ก โดยโรงเรียนทั้งสองแห่งต่างแยกกันดำเนินการ จนกระทั่ง ปี พ.ศ. ๒๔๓๐ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริว่าการแยกกันดำเนินการทำให้ขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวมโรงเรียนทั้งสองแห่งเข้าด้วยกัน เรียกว่าโรงเรียนทหารสราญรมย์ และได้ตราข้อบังคับสำหรับโรงเรียนขึ้นเรียกว่าบัญญัติโรงเรียนทหารสราญรมย์ข้อบังคับฉบับนี้แสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นผู้พระราชทานกำเนิดวิชาชีพทหารขึ้นในสังคมไทย และวางรากฐานทางการทหารไว้อย่างมั่นคง

นับตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนนายสิบ ได้มีการพัฒนาปรับปรุง และปิดอัตรารวมทั้งยุบเลิกหลายครั้งเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและการทหารของประเทศต่อมาเมื่อวันที่๒๓ มิ.ย. ๒๕๑๐ กองทัพบก ได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงเรียนนายสิบทหารบกขึ้นอีกครั้ง โดยให้ขึ้นการบังคับบัญชาต่อ กรมยุทธศึกษาทหารบก มีที่ตั้งปกติ ณ ค่ายธนะรัชต์ โรงเรียนนายสิบทหารบก จึงยึดถือวันที่ ๒๓ มิ.ย. ของทุกปี เป็นวันสถาปนาของหน่วย ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา สำหรับการปรับปรุงหลักสูตรนับตั้งแต่การสถาปนาหน่วยขึ้นมานั้นสรุปได้ดังนี้

ปี ๒๕๑๑เปิดหลักสูตรการศึกษาของนักเรียนนายสิบทหารบก เป็นหลักสูตร ๒ ปี โดยศึกษารวมกันที่โรงเรียนนายสิบทหารบกในชั้นปีที่ ๑ และแยกศึกษาณ โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ ในชั้นปีที่ ๒

ปี ๒๕๒๕ กองทัพบก ได้ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาโรงเรียนนายสิบทหารบกเป็นหลักสูตร ๑ ปี

ศึกษาเฉพาะเหล่าทหารราบ สำหรับเหล่าทหารอื่น โรงเรียนเหล่าสายวิทยาการเป็นผู้ดำเนินการจัดการฝึกศึกษาของแต่ละเหล่าเอง

ปี ๒๕๓๐ โรงเรียนนายสิบทหารบก ได้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพล เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๐

ปี ๒๕๓๓กองทัพบกได้ปิดการบรรจุกำลังพลโรงเรียนนายสิบทหารบก และแปรสภาพเป็นหน่วยฝึกกำลังพลสำรองกองทัพบก

ปี ๒๕๓๙ กองทัพบก กำหนดให้เปิดหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบกอีกครั้ง เป็นหลักสูตร ๒ ปี โดยศึกษารวมกันในชั้นปีที่ ๑ณโรงเรียนนายสิบทหารบก และแยกศึกษาณโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ ในชั้นปีที่ ๒

ต่อมาในปี ๒๕๔๕ กองทัพบกได้ปรับปรุงหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก เป็นหลักสูตร ๑ ปี

โดยศึกษาณโรงเรียนนายสิบทหารบก ๑๐ เดือน และศึกษาณโรงเรียนเหล่าสายวิทยาการ ๒ เดือน

ปี๒๕๕๐ได้ปรับปรุงหลักสูตรการศึกษานักเรียนสิบทหารบกศึกษาณโรงเรียนนายสิบทหารบก จำนวน ๖ เดือน และศึกษา ณ รร.เหล่าสายวิทยาการจำนวน๖ เดือนโดยแบ่งนักเรียนนายสิบเข้ารับการศึกษา จำนวน ๒ ผลัด