เกี่ยวกับ

เอสซีจี หรือ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (อังกฤษ: Siam Cement Group ชื่อย่อ: SCG)

ก่อตั้งในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. ตามพระบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้า เจ้าอยู่หัว รัชการที่ 6 เพื่อผลิตปูนซีเมนต์ ซึ่งเป็นวัสดุก่อสร้างสำคัญในการพัฒนา ประเทศในขนะนั้น และได้ผ่านการเรียนรู้ ปรับตัว พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการยองรับเป็นองค์กรต้นแบบชั้นนำในภูมิภาคอาเซียน และพร้อมก้าวสู่การ แข่งขันในระดับโลก

ปัจุบันเอสซีจีดำเนินธุระกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยังยืน ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี มีบริษัทภายใต้แบรนด์ ทั้งหมดมากกว่า 200 บริษัท สร้างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม ผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์ของผู้บริโภค ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจหลัก

เอสซีจีซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ เอสซีจีแพคเกจจิ้ง เอสซีจีเคมีคอลส์

รางวัลทั้งในประเทศและระดับโลกที่เอสซีจีได้รับอย่างต่อเนื่องในทุกปี คือบทพิสูจน์ความมุ่งมั้นทุ่มเทของชาวเอสซีจีทุกคน ในการดำเนินธุระกิจ และคิดค้นนวัตกรรมอย่างสมดุล ทั้งเศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้ทุกชีวิตในอาเซียน

อันดับ 1 ของโลก 5 ปีซ้อน ผู้นำด้านการพัฒนา อย่างยั่งยืน จัดอันดับโดย DJSI (2011-2015) ที่ 1 ของโลก (Industry Leader) ในสาขา อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง (Construction Materials)

4 รางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2015 รางวัลความเป็นเลิศด้านผู้นำ (Leadership Excellence) รางวัลความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ (Innovation Excellence)รางวัลความเป็นเลิศด้านสินค้า/ การบริการ (Product/Service Excellence) รางวัลความเป็นเลิศด้านการจัดการทรัพยากร บุคคล (Human Resource Management Excellence)

3 รางวัลด้านความยั่งยืนจากตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทย (2015) รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านความ ยั่งยืนยอดเยี่ยม (SET Sustainability Awards 2015) รางวัลการลงทุ่นในกิจการเพื่อสังคม (SET Social Enterprise Investment Awards) หุ้นอย่างยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment)