ข้อมูลติดต่อ

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 02-940-5960-3 โทรสาร 02-561-3028

เว็บไซต์ http://www.royalrain.go.th/