เกี่ยวกับ

โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล (Ubonbureeruk Child and Elderly Care School)

โรงเรียนอุบลบุรีรักษ์การบริบาล ก่อตั้งปี 2556 โดยผู้บริหารที่มากด้วยประสบการณ์การบริหารจัดการโรงเรียนและมีภาคีร่วมพัฒนาความรู้จากองค์การโรงพยาบาลภาครัฐบาลและโรงพยาบาลภาคเอกชนมากว่า 10 ปี มีเครือข่ายโรงพยาบาลรองรับนักศึกษาเข้าฝึกงานและทำงานและร่วมพัฒนามากกว่า 100 โรงพยาบาล มีวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยร่วมพัฒนาการเรียนการสอนมากกว่า 20 แห่ง เปิดการเรียนการสอบมาแล้ว 7 รุ่น