เกี่ยวกับ

โรงพยาบาลขอนแก่น ตั้งอยู่เลขที่ 54, 56 หมู่ที่ 4 ถนนศรีจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 49 ไร่ 2 งาน เป็นโรงพยาบาลศูนย์สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข ให้บริการด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชนในจังหวัดขอนแก่นและจังหวัดใกล้เคียง ทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล และการฟื้นฟูสภาพ ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ความรู้สุขภาพอนามัยแก่ผู้ป่วย ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไป

โรงพยาบาลขอนแก่น เริ่มก่อตั้งปี พ.ศ.2490 โดยความร่วมมือของคณะกรรมการอำเภอ คณะกรรมการจังหวัดและบรรดาพ่อค้าประชาชน ในจังหวัดขอนแก่น ในการจัดงานประจำปี โดยผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น (ขุนบำรุงรัตนบุรี) เป็นประธานจัดงานเพื่อหาเงินสมทบกับทางราชการจัดซื้อที่ดินเพื่อปลูกสร้างโรงพยาบาลจำนวน 29 ไร่เศษ ต่อมาได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการหลังแรก เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2491 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดภาค 3 (หลวงวิวิธสุรการ) เป็นประธานในการก่อสร้าง และได้ เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2494 มีเตียงรับผู้ป่วย 25 เตียง มีแพทย์ 2 คน และพยาบาลวิชาชีพ 2 คน โดยมีนายแพทย์จำลอง มุ่งการดี เป็นผู้อำนวยการ นอกจากการให้บริการด้านสุขภาพอนามัย ทั้งในด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การรักษาพยาบาล การฟื้นฟูสภาพ แก่ผู้ป่วยประชาชน และผู้รับบริการแล้ว โรงพยาบาลขอนแก่นยังเป็นสถาบันที่ให้การศึกษาและฝึกอบรมแก่นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขา กว่า 10 สถาบัน และหลักสูตรต่างประเทศ 3 สถาบันรวมทั้งเป็นศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก (1 ใน 14 ของศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาของกระทรวง สาธารณสุขร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างๆ ภายในประเทศ) ตลอดจนให้ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้โรงพยาบาลยังได้สนับสนุนให้มีการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างต่อ เนื่อง โดยใช้เทคนิคกระบวนการ และเครื่องมือที่ทันสมัย เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริการอันจะเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนผู้รับ บริการ และเกิดความพึงพอใจในการรับบริการ

ตลอดระยะเวลาเกือบ 60 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลขอนแก่น มีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านบริหาร บริการ วิชาการ อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันได้มีการพัฒนากระบวนการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพควบคู่กันไปด้วย ซึ่งได้มีการพัฒนาระบบบริการอย่างผสมผสานที่มีคุณภาพทั้งในเชิงรุกและเชิงรับ รวมถึงการสร้างเครือข่ายบริการที่ครอบคลุมในระดับชุมชน โรงพยาบาลขอนแก่นได้รับการรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (Hospital Accreditation : HA)ปี พ.ศ.2545 จากสถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.) และรับรองเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ (Health Promoting Hospital : HPH) ปี พ.ศ.2546