ข้อมูลติดต่อ

กรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย (Department of Lands)

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษาฯ ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ : ๐-๒๑๔๑-๕๕๕๕

เว็บไชต์ : http://nam.dol.go.th/